Visit to ‘Machva Alon’ base

Photographs by – Avishag Shear Yashuv