Visit in the tanks battalion 75, brigade 7

Photographs by – Avishag Shear Yashuv